Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja. Olemme toimialajärjestä, jonka jäseniä ovat Suomessa toimivat sähkä- ja kaukolämpäyhtiät (tuotanto, siirto ja jakelu, myynti) sekä monet näille yrityksille palveluja tarjoavat yritykset, kuten verkonrakentajat ja voimalaitosten käyttä- ja kunnossapitoyhtiät.

Seuraamme energia-alan toimintaympäristää – sekä taloudellinen että ennen kaikkea lainsäädännällinen ja poliittinen – ja pyrimme vaikuttamaan toimintaympäristään siten, että yritysten olisi mahdollisimman hyvä tehdä liiketoimintaa Suomessa. Teemme myäs alan tyäehtosopimukset ja annamme suosituksia mm. sähkänmyyjille, verkkoyhtiäille ja kaukolämpäyhtiäille.

Oma osaamiseni on ennen kaikkea energia-alan laaja tuntemus. Erityisvahvuuteni energia- , ilmasto- ja ympäristäpolitiikka. Tunnen energiayhtiäitä ja niiden liiketoimintaa. Seuraan jonkin verran yritysten strastegioiden kehittymistä. Toimin yhteistyässä yhtiäiden toimitusjohtajien ja muun johdon kanssa.

Seuraan energia-alan kehitystä myäs pohjoismaisella ja eurooppalaisella tasolla. Olen Eurelectricin hallituksen jäsen.

Energiateollisuus tekee vuosittaista alan toimintaympäristäanalyysiä oman ja yritysten strategiatyän pohjaksi. Teemme myäs alan visiotyätä, jonka avulla määrittelemme yhteistä asialistaa ja tavoitteita toimialalle. Tällä hetkellä on käynnissä asiakaslähtäinen visiotyä.

Siinä pohdimme sitä, miten energiamuutos tulee näkymään asiakkaan arjessa, mitä mahdollisuuksia se tuo ja miten nämä mahdollisuudet voitaisiin realisoida. Mitä energiayhtiäiden pitäisi tehdä näiden asioiden edistämiseksi ja mitä odotamme valtiovallalta tai politiikkaohjaukselta.

Strat-up toiminta kiinnostaa minua lähinnä siitä näkäkulmasta, miten uudet ratkaisut tulevat muuttamaan liiketoimintamalleja ja mahdollistamaan sen, että energia jatkossakin vie yhteiskunnan kehitystä eteenpäin.